Banff - Pamela MacNaughtan
Bow Lake, Banff National Park

Bow Lake, Banff National Park

iPhoto Original